ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สบพ. ร่วมการสัมมนา “อนาคตของอุตสาหกรรมการบินของชาติ : วิกฤต จุดเปลี่ยน และโอกาส”

คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ร่วมกับสมาคมนักบินไทย จัดการสัมมนา “อนาคตของอุตสาหกรรมการบินของชาติ : วิกฤต จุดเปลี่ยน และโอกาส” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี และพลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นาย ถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “โอกาส และ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทย ภายใต้วิกฤต COVID-19” รวมถึงการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง “ทางรอดและการปรับตัวของอุตสาหกรรมการบินของประเทศในยุค Disruption” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านการบิน ได้แก่ นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน (มหาชน) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และเรืออากาศตรี สนอง มิ่งเจริญ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในเดียวกันนี้ มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทั้ง 4 หัวข้อ ประกอบไปด้วย 1.การพัฒนาด้านความปลอดภัย (USOAP) และการรักษาความปลอดภัย (USAP) ที่เกี่ยวกับการบิน การจัดการจราจรทางอากาศตามมาตรฐานสากล 2.การแก้ไขปัญหาตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบิน 3.การส่งเสริมผู้ประกอบการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน 4.การเพิ่มศักยภาพสายการบินของไทย เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย จากหน่วยงานทุกภาคส่วน

สำหรับงานสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในด้านอุตสาหกรรมการบิน ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ทราบถึงมาตรการแผนการดำเนินงานของรัฐบาล ด้านการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมการบิน ของประเทศ ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงแนวทางขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ ในส่วนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบิน รวมทั้ง การรับมือและการลดผลกระทบในสถานการณ์ COVID-19 พร้อมทั้งนำผลลัพธ์ที่ได้จากกระดมความคิดเห็น มาใช้ประกอบการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ ต่อไป

ในโอกาสนี้ นาวาอากาศโท อภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน สบพ. ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประเด็น “การแก้ไขปัญหาตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการบิน” ในหัวข้อ การพัฒนาบุคลากรด้านการบิน บนเวทีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ พร้อมนำคณะผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ