ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ยกระดับชุมชน สร้างมาตรฐานอาหารพื้นถิ่น ช่วยเพิ่มมูลค่า นำร่อง จ.แพร่ หวังเป็นโมเดลต้นแบบในการผลักดันออกสู่ตลาดระดับโลก

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ภายใต้กรมส่งเสริมอุสาหกรรม ได้จัดโครงการถอดรหัสนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นสู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและชีวภาพ ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ มีเอกลักษณ์และมาตรฐาน สร้างความแตกต่างและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับในตลาดระดับสากลต่อไป

โครงการถอดรหัสนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นสู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและชีวภาพ ได้มีการจัดอบรมสัมนาในวันที่ 8 - 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ที่ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยมีนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการอบรมสัมมนา ในหัวข้อ “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปโดยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ภายใต้โครงการถอดรหัสนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นสู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและชีวภาพ ร่วมด้วย นางสาวนิรามัย ศิริสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ อาทิ ผศ.มานะ เอี่ยมบัว จาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ผศ.ดร. สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ผศ.ดร. นฤมล นันทรักษ์ อาจารย์โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คุณปาลิดา สุขพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรงงานผลิตอาหาร และบริษัท กอฟ ทู โกลบอล จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาร่วมกัน โดย มีผู้ประกอบการในจังหวัดแพร่นำผลิตภัณฑ์ของตนเข้าร่วมในการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบการพัฒนาต่อไป ในโครงการนี้มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 รายการ คือ น้ำพริกน้ำย้อยจากร้านอาหวัง ขนมเส้นน้ำใสจากร้านขนมเส้นดวงเนตร(เก๋ากึ๊ก) ข้าวหลามจากร้านป้าภา แกงฮังเลจากสูตรคุณพัชรี เวียงนอก และจิ้นนึ่งจากสูตรคุณศิริพร ศิริรัตน์ ซึ่งทั้ง 5 รายการได้เข้ารับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด สามารถยืดอายุการเก็บรักษา และคงคุณภาพของอาหารได้อย่างสมบูรณ์ จากการอบรมในจังหวัดแพร่ครั้งนี้ ได้รับการตอบรับและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ในวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีปิดโครงการถอดรหัสนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นสู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและชีวภาพไปเป็นที่เรียบร้อย

โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะได้รับการส่งเสริม เข้าสู่การผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดยผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของตน โดยดำเนินการลงทุนผลิตเอง หรือ ขอรับการสนับสนุนจากธนาคารพาณิชย์เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม สามารถสอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร 053 – 245361-2