ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รมช.มนัญญา นำทีมกรมตรวจบัญชี หนุนยกระดับคุณภาพภาคการเกษตร “มิติทางบัญชี ตามวิถีแปลงใหญ่ในยุค New Normal”

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี 2563 เรื่อง "มิติทางบัญชี ตามวิถีแปลงใหญ่ ในยุค New Normal" พร้อมด้วย นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 ก.ย.2563

รมช.มนัญญา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทางการพัฒนาและการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยดำเนินตามนโยบายตลาดนำการผลิต และระบบส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิต การบริหารจัดการและจัดจำหน่ายร่วมกันมีตลาดรองรับที่แน่นอน ตลอดจนการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนการผลิต แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี และแผนการตลาด ซึ่งการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี 2563 เรื่อง "มิติทางบัญชี ตามวิถีแปลงใหญ่ ในยุค New Normal" ถือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างศักยภาพด้านการเงินการบัญชีให้กับเกษตรกรและประชาชน ผ่านการเสริมสร้างการเรียนรู้การจัดทำบัญชีเพื่อส่งเสริมเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ให้มีความรู้และเข้าใจศักยภาพด้านการเงิน ตลอดจนวิเคราะห์ต้นทุน แผนการผลิต และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีเป้าหมายในการส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่ โดยการเตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี 308 ราย บุคลากรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานโครงการฯ 378 ราย รวมทั้งสิ้น 686 ราย โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2563 ซึ่งมีการจัดนิทรรศการ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงการดำเนินงานสนับสนุนโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามนโยบาย "สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร" หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้บัญชี คือ ทำบัญชีได้ ใช้ข้อมูลบัญชีเป็น และใช้บัญชีอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์การยกระดับศักยภาพ ของเกษตรกรไทย 3 โครงการ ได้แก่โครงการศูนย์การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โครงการแปลงใหญ่ และโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (YSF)