ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

APEC Bio-medical Technology Commercialization Center (APEC TCTC) 2020

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ Association of University Technology Managers (AUTM) และ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดกิจกรรมงานอบรม "APEC Bio-medical Technology Commercialization Center (APEC TCTC) 2020" เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างนักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ให้แก่ประเทศและภูมิภาค พร้อมผลักดันการนำเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ โดยผ่านโปรแกรม WEBINAR ออนไลน์ LIVE สด ในวันที่ 17 - 20 สิงหาคม 2563 เวลา 18.45 - 21.15 น.

ลงทะเบียน : https://forms.gle/izWoGEsevhisQ45s6