ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

นครพนม เดินหน้าขับเคลื่อน พชอ. เปิดเวทีพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการฯ

นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยนายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานความเป็นมา การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวคิด บทบาทและแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) โดยหลังพิธีเปิดที่ประชุมได้ร่วมกันร้องเพลง ร่วมสร้างสรรค์บ้านเฮา แต่งคำร้อง/ทำนอง โดยอาจารย์นิวัฒน์ โรจนาพงษ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา) อดีตข้าราชการครูและเกษียณอายุราชการในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ระดับ 8 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครพนม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

นายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 2561 ได้กำหนดให้มีคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาพื้นที่ ภายใต้บริบทของอำเภอ ทีมเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ให้เป็นไปตามทิศทางยุทธศาสตร์ เพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน มุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัด

นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ 2561 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 9 มีนาคม 2561 มีผลบังคับใช้ครอบคลุมทุกอำเภอทั้งประเทศ ซึ่งจังหวัดนครพนมได้ปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และพบว่าการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ พชอ.คุณภาพครบ ๑๒ อำเภอ ถึงระดับ พชต. และระดับ พชม. ในประเด็นที่เป็นปัญหาของพื้นที่ทุกอำเภอๆ ละ ๒-๔ ประเด็น โดยประเด็นที่เป็นปัญหาสำคัญระดับจังหวัด ได้แก่ ประเด็นการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (ทุกอำเภอ) รองลงมาเป็นประเด็นอุบัติเหตุ ยาเสพติด และการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ด้อยโอกาสฯ เป็นต้น

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากพื้นที่ 12 อำเภอ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒๐ คน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ผู้แทนฝ่ายปกครอง ผู้แทนฝ่ายสาธารณสุข ผู้แทนบุคลากรภาครัฐ (พัฒนาชุมชน เกษตร ท้องถิ่น อบต.) ผู้แทนภาคเอกชน (ผู้ประกอบกิจการด้านสุขภาพหรือสาธารณสุข สถานศึกษาเอกชน) และผู้แทนภาคประชาชน (อสม. NGO หรือประชาชนที่ร่วมขับเคลื่อน พชอ.)