ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

อบรมเชิงวิชาการ New Normal Communication for Organization Efficiency

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ New Normal Communication for Organization Efficiency "พัฒนาองค์กรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ"

วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี วงษ์มณฑา ดำรงตำแหน่ง "ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน" อาจารย์ประจำหลักสูตร การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรมวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น.

สถานที่จัดอบรม
วิทยาลัยการจัดการ อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (ลงรถไฟฟ้าสถานี เพลินจิต ทางออกหมายเลข 5)

ค่าสมัครผู้เข้าอบรม (Walk in) 600 บาท/คน (พร้อมประกาศนียบัตร)
ค่าสมัครผู้เข้าอบรม (Online) 500 บาท/คน (พร้อมประกาศนียบัตร)
ค่าสมัครนิสิต วิทยาลัยการจัดการ 300 บาท/คน (พร้อมประกาศนียบัตร)

Scan QR Code สำรองที่นั่ง คลิกที่นี่ https://bit.ly/31cmHGO

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : CMBKK
โทร. 02 655 1100 , 063 623 9222
E-mail: cmbkk.pr@up.ac.th