ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รายงานสถานการณ์น้ำ

 1. สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ค.63)
  - สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศจำนวน 447 แห่ง มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกันทั้งสิ้น 31,595 ล้าน ลบ.ม.
  (42% ของความจุอ่างฯ) ปริมาณน้ำใช้การได้ 7,950 ล้าน ลบ.ม. (15% ของความจุน้ำใช้การ)
  - อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำใช้การน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30% ของความจุอ่าง จำนวน 31 แห่ง คือ ภูมิพล สิริกิติ์ แม่งัดสมบูรณ์ชล
  แม่กวงอุดมธารา กิ่วลม กิ่วคอหมา แควน้อยบำรุงแดน แม่มอก ห้วยหลวง น้ำพุง จุฬาภรณ์ อุบลรัตน์ ลำปาว ลำตะคอง ลำพระเพลิง มูลบน ลำแชะ
  ลำนางรอง สิรินธร ป่าสักชลสิทธิ์ ทับเสลา กระเสียว ศรีนครินทร์ วชิราลงกรณ์ ขุนด่านปราการชล คลองสียัด บางพระ ประแสร์ นฤบดินทรจินดา
  แก่งกระจานและปราณบุรี
  - ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและระบาย ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 แห่ง (1 พ.ค.63 – ปัจจุบัน) ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 3,113.94 ล้าน ลบ.ม
  ปริมาณน้ำระบายจากอ่าง 5,914.38 ล้าน ลบ.ม.
 2. สถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ แควน้อยฯ และป่าสักฯ) (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ค.63)
  - ปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 7,382 ล้าน ลบ.ม. (30% ของความจุอ่างฯ) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 686 ล้าน ลบ.ม. (4% ของความจุน้ำใช้การ)
  - ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 16.05 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจากอ่าง 23.86 ล้าน ลบ.ม.
 3. ผลการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ค.63)
  - ทั้งประเทศ แผนการจัดสรรน้ำ 11,975 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 6,564 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 55
  - เจ้าพระยา แผนการจัดสรรน้ำ 3,250 ล้าน ลบ.ม. จัดสรรน้ำไปแล้ว 2,301 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 71
 4. แผน-ผลการเพาะปลูกข้าวนาปี ปี 2563 ในเขตชลประทาน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค.63)
  - ทั้งประเทศ แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 16.79 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว 8.70 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 52 ของแผน
  - ลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนเพาะปลูกข้าวนาปี 8.1 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว 3.25 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของแผน
  - การเพาะปลูกพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ เพาะปลูกแล้ว 265,000 ไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 19,153 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7 ของพื้นที่เพาะปลูก
 5. คุณภาพน้ำ วันที่ 29 ก.ค. 63 เวลา 05.00 น. : แม่น้ำเจ้าพระยา สถานีประปาสำแล จ.ปทุมธานี (เกินเกณฑ์เฝ้าระวัง) สะพานพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี (ปกติ) ทั้งนี้ กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเค็ม โดยทำการผันน้ำบางส่วนจากแม่น้ำแม่กลองมายังแม่น้ำเจ้าพระยา
  แม่น้ำบางปะกง สถานีบางกระเจ็ด (ปกติ) แม่น้ำท่าจีน สถานีปากคลองจินดา (ปกติ) และ แม่น้ำแม่กลอง สถานีปากคลองดำเนินสะดวก (ปกติ)
 6. จังหวัดที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 จำนวน 2 จังหวัด
  ได้แก่ ชัยภูมิ และอุทัยธานี รวมทั้งสิ้น 15 อำเภอ 95 ตำบล 838 หมู่บ้าน/ชุมชน 1 เทศบาล (ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ณ วันที่ 28 ก.ค.63)
 7. กิจกรรมและการให้ความช่วยเหลือของกรมชลประทาน
  - โครงการชลประทานมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง บริเวณ ปตร.ท่าตูม
  ตำบลท่าตูม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเตรียมความพร้อมรับอุทกภัยฤดูฝนปี 2563
  - โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ สำนักงานชลประทานที่ 6 ลงพื้นที่พิจารณาแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในเขต ตำบลขมิ้น ตำบลภูปอ
  ตำบลนาจารย์ ตำบลกลางหมื่น และตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน สภาพทั่วไปของพื้นที่ทั้ง 5 ตำบล
  เป็นที่ราบสลับที่ดอน มักประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการราษฎร โดยพิจารณาแนวทางในการนำน้ำจากเขื่อนลำปาวมาใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร รวมถึงการขุดลอกแก้มลิง อ่างเก็บน้ำ ลำห้วยและฝายต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่
  - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร สำนักงานชลประทานที่ 12 ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการน้ำของสถานีสูบน้ำยายห่วง ณ
  อาคารอเนกประสงค์ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ปลูกไปแล้วที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรในเขตตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน ตำบลถอนสมอ และตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
  - โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนจำนวน 88,838 คน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563
  ปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 จ้างแรงงานไปแล้ว 82,935 คน คิดเป็นร้อยละ 93.36