ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: PORT จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) หรือ PORT จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นำโดย นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (ท่านที่4 จากขวา) นางเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ท่านที่3 จากขวา) พร้อมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) โดยทีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอในทุกวาระ พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2562 และการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด 0.07 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.22 และมีมติเห็นชอบ ทังนี้บริษัทได้จัดการประชุมตามมาตรการป้องกันความเสียงจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายภาครัฐฯ อย่างเคร่งครัด ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ ถนนวิทยุ เมื่อวันที 27 กรกฎาคม ทีผ่านมา