ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เทศบาลนครนครสวรรค์เคาะวันลงนาม “CWT” ใน “โครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชนร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์”

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงการเตรียมเข้าลงนามในสัญญาโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชนเทศบาลนครนครสวรรค์ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นี้ ซึ่งบริษัทย่อย “บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด” หรือ CWTG ถือหุ้นในบริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด “GP1” อยู่ร้อยละ 75.009 ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารจัดการโครงการและได้รับหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการจากทางเทศบาลนครนครสวรรค์

ซึ่ง GP1 จะเข้าดำเนินงานกำจัดขยะมูลฝอย (เปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน RDF) กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 30 ตันต่อชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 400 ตันต่อวัน โครงการดังกล่าวมีตัวเลขการลงทุนจำนวน 325.80 ล้านบาท โดยจะเริ่มเข้าดำเนินโครงการภายในเดือนสิงหาคม 2563

ทั้งนี้บริษัทฯ ถือให้โครงการนี้เป็นการลงทุนในการแปลงขยะมูลฝอยชุมชนและขยะบ่อฝังกลบเป็นเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel: RDF) เป็นโครงการเบื้องต้น เพื่อต่อยอดไปสู่โรงไฟฟ้าจาก RDF 10 MW เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงานเชิงพาณิชย์และสัญญาขายให้กับการไฟฟ้า ที่นอกจากจะเป็นการลงทุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและตอบสนองนโยบายในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานแก่ประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ชุมชนโดยรวมอีกด้วย