ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ทีโอที ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และการนำองค์กรโปร่งใส

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดงาน “TOT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และการนำองค์กรโปร่งใส” นำความรู้ความเข้าใจความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการองค์กรโดยการบูรณาการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฎิบัติตามกฎหมาย (GRC : Governace , Risk , Compliance) ในการกำหนดทิศทางนำองค์กรโปร่งใส โดยมี นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร กรรมการ ทีโอที ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายมรกต เธียรมนตรี รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหาร พนักงาน ทีโอที ร่วมงานและรับฟังการบรรยายเรื่อง “การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ” โดย พันตำรวจโท วันนพ สมจินตนากุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

การจัดงาน “TOT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และการนำองค์กรโปร่งใส” มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำองค์กรสู่องค์กรคุณธรรมและโปร่งใส และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร และพนักงาน ทีโอที ในเรื่อง พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 จรรยาบรรณ จริยธรรม กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และหน่วยงาน ของ ทีโอที ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทีโอที (ศปท.) นอกจากนี้ ภายในงานยังได้นำโครงการ TOT CSR มาจัดแสดงเพื่อให้พนักงาน ทีโอที มีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้าน CSR ของ ทีโอที อาทิ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนในโครงการ TOT YOUNG CLUB และโครงการ ทีโอที ร่วมสร้างคุณภาพเยาวชนไทยสู่ยุคดิจิทัล ในกิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดมีชีวิต ณ อาคาร 9 ชั้น 1 บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ