ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รณรงค์คัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด สนับสนุนการแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวกรณีคอลัมนิสต์เสนอรายงานพิเศษ ระบุตามที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดโครงการถังวนถุง โดยเริ่มเปิดจุดทิ้งขยะแยกประเภทตั้งแต่ต้นเดือน มิ.ย. แต่กลับพบขยะที่ทิ้งในถัง ไม่ได้ถูกแยกประเภทว่า กรุงเทพมหานครได้รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด โดยจัดถังรวบรวมมูลฝอย 4 ประเภท ตั้งวางในชุมชน โรงเรียนสังกัด กทม. ศูนย์บริการสาธารณสุข หน่วยงานในสังกัด กทม. รวมถึงหน่วยราชการต่าง ๆ ประกอบด้วย ถังสีเขียว สำหรับทิ้งมูลฝอยอินทรีย์ ถังสีเหลือง สำหรับทิ้งมูลฝอยรีไซเคิล ถังสีน้ำเงิน สำหรับทิ้งมูลฝอยทั่วไป และถังสีส้ม สำหรับทิ้งมูลฝอยอันตราย ส่วนในพื้นที่สาธารณะ ได้ตั้งวางถังรองรับมูลฝอยแยก 2 ประเภท ได้แก่ ถังสีน้ำเงิน สำหรับมูลฝอยทั่วไป และถังสีเหลือง สำหรับมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยตามแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ขณะเดียวกันได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกและใช้ประโยชน์มูลฝอยที่แหล่งกำเนิดอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสัมภาษณ์ รายการโทรทัศน์ การอบรมให้ความรู้ในชุมชน การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” ตามหลักการ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) ให้กับประชาชน รวมทั้งกิจกรรมการลดขยะที่ต้นทาง กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำยาอเนกประสงค์ พร้อมทั้งดำเนินโครงการ “วน” ร่วมกับ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เพื่อลดขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในพื้นที่กรุงเทพฯ รับบริจาคพลาสติกชนิดอ่อนถุงและฟิล์มพลาสติกที่ใช้แล้ว เช่น ถุงน้ำแข็ง ฟิล์มหุ้มขวดน้ำ ถุงขนมปัง ถุงหูหิ้ว นำมารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกและนำไปผลิตเป็นถุงใช้ซ้ำ (ถุงวน) เป็นการลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะทั่วไปที่เข้าสู่ระบบกำจัด ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืน

นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม. กล่าวว่า สำนักการศึกษา มีแนวทางการรณรงค์เสริมสร้างวินัยและจิตสำนึกในการคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัด กทม. ประกอบด้วย การบูรณาการจัดการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะ เช่น โครงการธนาคารขยะ การจัดนิทรรศการ การจัดป้ายนิเทศก์ การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การนัดทิ้งนัดเก็บ และการคัดแยกขยะ ขณะเดียวกันได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในการรณรงค์คัดแยกขยะ ตลอดจนปลูกฝังเด็กนักเรียนทุกระดับชั้นให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมที่มีผลจากการผลิตขยะของตนเอง