ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์โบ๊เบ๊เฉลิมพระเกียรติ จำกัด

นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ทางสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ได้จัดโครงการพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากร ของสหกรณ์โบ๊เบ๊เฉลิมพระเกียรติ จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 โดยได้นำคณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกของสหกรณ์ดังกล่าวกว่า 30 คน เดินทางไปศึกษาดูงานที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชประสงค์แห่งแรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้มีการนำวิธีการสหกรณ์เข้ามาใช้แก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินและการประกอบอาชีพให้กับราษฎร ต่อมาชาวบ้านได้รวมกลุ่มจัดตั้งเป็นหมู่บ้านสหกรณ์หุบกะพง และได้มีการส่งเสริมอาชีพการทำเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจวบจนถึงปัจจุบัน โครงการพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากรของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 -10 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยได้ดำเนินการในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการและสมาชิกของสหกรณ์มีความเข้าใจและเห็น ถึงประโยชน์ของการรวมกลุ่ม การแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสมาชิกด้านเศรษฐกิจ และสังคม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยใช้หลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ พร้อมทั้งแนะนำถึงสิทธิหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้เข้าใจบทบาทของตนในการช่วยเหลือและพัฒนาการดำเนินการของสหกรณ์ รวมถึงสนับสนุนให้สหกรณ์ประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์ อย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น) มาพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์โบ๊เบ๊เฉลิมพระเกียรติ จำกัด เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือสมาชิกด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ปัจจุบันสหกรณ์โบ๊เบ๊เฉลิมพระเกียรติ จำกัด มีสมาชิกกว่า 1,000 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้า ย่านโบ๊เบ๊ ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รองเลขาธิการพระราชวังเข้าไปช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อค้าแม่ค้าชาวโบ๊เบ๊ ซึ่งให้คำแนะนำให้กลุ่มผู้ค้าจัดตั้งเป็นสหกรณ์ โดยจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 ใช้ชื่อว่า“สหกรณ์โบ๊เบ๊ จำกัด” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ จำนวน 9 ล้านบาท ให้เป็นทุนประเดิม สหกรณ์จึงขอพระบรมราชานุญาตใช้คำว่า “เฉลิมพระเกียรติ” เป็นส่วนหนึ่งของชื่อสหกรณ์ ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตและจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์โบ๊เบ๊เฉลิมพระเกียรติ จำกัด” เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551