ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

งานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ “Thailand Quality Award 2019 Winner Conference”

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นบรรทัดฐานสำหรับการประเมินตนเองขององค์กร ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท และทุกขนาด การที่องค์กรชั้นนำระดับประเทศทั้งภาครัฐ และ เอกชน ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award  เป็นเครื่องหมายยืนยันได้ว่า องค์กรนั้นมีการดำเนินงานเทียบเท่ามาตฐานสากล ซึ่งการนำเกณฑ์รางวัลฯ ไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรไม่เพียงแต่ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ แต่ยังส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของคนในสังคม รวมถึงเศรษฐกิจ และการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศในท้ายที่สุดอีกด้วย  เส้นทางแห่งความสำเร็จนั้นแลกมาด้วยความมุ่งมั่นและพยายามอย่างเต็มที่ของทั้งผู้นำองค์กรและพนักงาน  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จึงจัดงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ “Thailand Quality Award 2019 Winner Conference”  ในวันพุธที่ 5 – วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ) โดยได้รับเกียรติจากองค์กรที่ได้รับรางวัลประจำปี 2019 ทั้ง 13 องค์กรมาร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โดยเริ่มตั้งแต่ที่มา วิธีคิด จนถึงการออกแบบ Model และระบบต่างๆ จนเห็นภาพการขับเคลื่อนองค์กรทั้งกระบวนการ

สนใจสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ https://www.ftpi.or.th/event/36186/  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายฝึกอบรม โทรศัพท์  0-2619-5500 ต่อ 434 , 435 (ชุติมา , ผ่องอำไพ) หรือ publicseminar@ftpi.or.th