ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรม “ครูช่าง”

ในวันที่ 30 - 2 ก.ค 63 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง จัดฝึกอบรม "ครูช่าง "ตามโครงการ  การจัดการใช้สารทำความเย็นที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็นที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ R290

โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยองเป็น 1 ใน 8 แห่งทั่วประเทศในการจัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรม  ซึ่งการจัดฝึกอบรม "ครูช่าง" ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างอื่นๆๆ ต่อไป ผู้เข้ารับการฝึกจะได้เรียนรู้ เกี่ยวกับสารทำความเย็นชนิดต่างๆๆ ระบบทำความเย็น ทฤษฎีการเชื่อมการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น เช่น มาตรวัดน้ำยาแอร์ ปั๊มสุญญากาศ สัญลักษณ์ความปลอดภัย วิธีการเติมและดูดกลับสารทำความเย็น รวมไปถึงความเสี่ยงและข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดำเนินงาน