ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: สนพ.ยโสธร มอบเงินกองทุน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร โดยฝ่ายแผนงงานและประเมินผล มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามประกาศ ข้อ 6 "ให้ผู้ประกอบกิจการที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนภายในเวลาที่กำหนดในปีที่ผ่านมา และได้ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา 29 วรรคสอง ครบตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดในปีถัดมา" ให้แก่บริษัท แคทวันซุปเปอร์มาเก็ตจำกัด จำนวน 1,552.32 บาท