ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะสำนักงานเลขาคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน เพื่อดำเนินการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี แทน คณะกรรมการฯ ชุดเดิม ที่กำหนดครบวาระในวันที่ 22 กันยายน 2563 นี้ โดยมีนายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานคณะกรรมการฯ จากการประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้แทนผู้ประกอบการ   วิสาหกิจชุมชน ตามระเบียบการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน จำนวน 6 คน ประกอบด้วย

 1. นายสุริยา ศรีโพธิ์ทอง ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กรุ๊ปรักษ์ดอนเจดีย์
 2. นายสมยศ เต็มวิริยานุกูล ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติสบู่โปรตีนไหมบ้านหนองสาหร่าย
 3. นายสายชล เมฆฉาย ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสารสกัดสมุนไพร
 4. นางสาวสุดาวรรณ ศิรวณิช ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง
 5. นายชวรัตน์ เชาวรัตน์ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตีรทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบัานสระบัวก่ำ
 6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์วรัตน์  เรืองประชา ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรอเบอร์รี่บ้านวังจรเข้

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

 1. เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และแผนการพัฒนาและส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด แล้วแต่กรณี
 2. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด แล้วแต่กรณี เป็นไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
 3. ให้การส่งเสริมและช่วยเหลือในการขอจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของกิจการวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัด แล้วแต่กรณี
 4. พิจารณาหรือเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 4
 5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย