ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

3บริษัทเหล็กสหวิริยาคว้า รางวัลปลอดภัยระดับชาติ

มุ่งเน้นความปลอดภัยในการทำงานเห็นผล 3 บริษัทกลุ่มเหล็กสหวิริยา พาเหรดรับรางวัลความปลอดภัย ระดับประเทศ ประจำปี 2563 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน SSI และ BSM รับรางวัลเกียรติบัตร(ทอง) ส่วน TCRSS คว้าประเภทรางวัลเกียรติบัตร (แพลทินัม) ผู้บริหารย้ำ เดินหน้าสร้างความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกำชับพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 โดยคณะอนุกรรมการประกวดฯ พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกให้บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ (โรงงานบางสะพาน) ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 ระดับประเทศ” ประเภทรางวัลเกียรติบัตร(ทอง) ปีที่ 1 นับเป็นความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรอย่างมาก รวมถึงสร้างกำลังใจให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยแบบต่อเนื่องด้วย

นายบุญทวี บุญญอารักษ์ หัวหน้าสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย กล่าวว่า “รางวัลดังกล่าวเป็นผลมาจากบริษัทได้มุ่งเน้นการดำเนินการและพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยต้องการให้พนักงานเกิดตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการดูแลตนเองและเพื่อนร่วมงานให้ทำงานอย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานผ่านโครงการต่างๆ เช่น การรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน (Zero Accident Campaign) โครงการจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม (BBS) การตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงาน (Safety Patrol) การเฝ้าระวังสุขภาพพนักงานอันเนื่องจากการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานกำกับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยและเสนอแนะมาตรการในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในทุกพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนอย่างดีจากทุกหน่วยงานในองค์กร พร้อมมุ่งมั่นที่จะดำเนินการหามาตรการต่างๆ ที่จะช่วยทำให้มีค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน (LTIFR) ลดต่ำลงให้เข้าใกล้ศูนย์หรือเท่ากับศูนย์ และไม่มีพนักงานป่วยเป็นโรคอันเนื่องมาจากการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2562 เอสเอสไอมีค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน อยู่ที่ 0 ซึ่งเป็นสถิติที่ดีที่สุดในรอบ 25 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งโรงงานมา”

“ขอบคุณพนักงานทุกคนที่ใส่ใจและเห็นถึงความสำคัญในการดูแลตนเองและเพื่อนร่วมงานให้ทำงานอย่างปลอดภัยมาโดยตลอด พร้อมเดินหน้าสร้างความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และขอให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท”

นอกจากบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ยังมีบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาที่ได้รับรางวัลอีก ได้แก่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) โรงงานบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 รางวัลระดับประเทศ ประเภทรางวัลเกียรติบัตร (แพลทินัม) 14 ปีติดต่อกัน รวมถึงบริษัท บริษัท บี.เอส.เมทัล จำกัด (สาขา 1) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเภทรางวัลเกียรติบัตร (ทอง) ปีที่ 3 อีกด้วย

สำหรับรางวัลระดับประเทศดังกล่าว แบ่งออกเป็น เกียรติบัตรระดับประเทศ และโล่รางวัลระดับประเทศ ดังนี้

  1. เกียรติบัตรระดับประเทศ (ระดับทอง) สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลปีที่ 1-4
  2. เกียรติบัตรระดับประเทศ (ระดับเพชร) สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลปีที่ 6-9
  3. เกียรติบัตรระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลปีที่ 11 - 14 , ปีที่ 16 - 19 และปีที่ 21 - 25
  4. เกียรติบัตรระดับประเทศ สำหรับ คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ.) ดีเด่นระดับประเทศ หน่วยงานความปลอดภัย ดีเด่นระดับประเทศ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป. )ทุกระดับดีเด่นระดับประเทศ
  5. โล่รางวัลระดับประเทศ (ระดับเพชร) สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลปีที่ 5
  6. โล่รางวัลระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลปีที่ 10, ปีที่ 15, ปีที่ 20 และปีที่ 25 ติดต่อกัน

ทั้งนี้ พิธีการมอบรางวัลนั้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะจัดส่งรางวัลให้กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการต่อไป