ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กระทรวงเกษตรฯ จับมือพาณิชย์ ขับเคลื่อน “ตลาดนำการผลิต” เปิดตัว M-Help Me ซื้อ-ขาย-ขนส่ง-ประกัน-ชำระเงิน-ออนไลน์ ครบจบบนแอปฯ เดียว

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน “M-Help Me” ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามนโยบาย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การตลาดนำการเกษตรเพื่อปฏิรูปภาคการเกษตรให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จัดทำยุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยช่วยกันหาตลาดจำหน่ายผลผลิตทั้งในและต่างประเทศเพื่อรองรับผลผลิตและสินค้าเกษตร และฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ขณะนี้ ทั่วโลกมีความต้องการอาหารและสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตภาคเกษตรสูง รวมทั้ง การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าเกษตร 4 หมวด คือ พืช ปศุสัตว์ ประมง และการแปรรูป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ได้ขยายการรับซื้อของตลาดเดิมและหาตลาดส่งออกใหม่ไปทั่วโลก ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกร ผลิตสินค้าเกษตรที่ตรงกับความต้องการของตลาด เกษตรกรจะขายผลผลิตได้อย่างแน่นอน ยังส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งการส่งเสริมด้าน สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม SME กลุ่มเกษตรกรรายย่อย และ Young Smart Farmers ให้มีทางเลือกในการจำหน่ายผลผลิตและสินค้าแปรรูปผ่านระบบออนไลน์ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงคมนาคม ให้ความสำคัญกับช่องทางออกสู่ตลาดของสินค้าเกษตร จึงได้บูรณาการร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมสามสิบหน่วยงาน ในการจัดระบบขนส่งของประเทศ โดยจัดพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือแนวทางบริหารจัดการการขนส่งผลไม้ไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ณ กระทรวงพาณิชย์ ความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ที่ให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการขนส่งผลไม้ที่รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อใช้ระบบการขนส่งในประเทศไทยช่วยกระจายผลผลิตผลไม้ที่ออกสู่ตลาดมากในปี 2563 ได้แก่ ทุเรียนมังคุด เงาะ ลองกอง ลิ้นจี่ ลำไย มะม่วง และองุ่น รวมถึง ไม้ผลอื่น ๆ ที่เป็นพืชเศรษฐกิจจากแหล่งผลิตโดยตรง นั่นคือเกษตรกร หรือโรงงานผู้ผลิต ไปยังผู้บริโภคทั้งภายในและนอกประเทศ หรือตลาดปลายทางให้ได้โดยเร็วโดยอาศัย กลไกการทำงานของระบบโลจิสติกส์ การขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางเรือ และในส่วนการขนส่งสินค้าในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงการซื้อขายผ่านออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มในการช่วยอานวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็

“M-Help Me เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ของคนไทย ในการส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภคภายใต้นโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และนโยบายตลาดนำการผลิต รวมทั้งพันธกิจร่วมเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด ซึ่งเชื่อมั่นว่า M-Help Me จะเป็นกลไกสำคัญของประเทศเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถขายสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ รวมทั้ง SMEs และโรงงานอุตสาหกรรมในภาคเกษตร สามารถเชื่อมโยงไปสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้เช่นเดียวกัน และสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศในยุคของการแพร่ระบาด COVID-19 เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหาร 1 ใน 10 ของโลกได้ตามที่รัฐบาลกำหนด และเป้าหมายสำคัญที่สุดคือการที่เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” นายอลงกรณ์ กล่าว

ด้าน นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความมือนี้ และได้สร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่ดูแลด้านสินค้าเกษตร เพื่อวางแผนจากการผลิตไปจนถึงมือผู้บริโภค และสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจเกษตรด้วย องค์ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยพัฒนาระบบแพลตฟอร์มช่องทาง การตลาดออนไลน์ ผ่าน แอปพลิเคชั่น M-Help Me หรือ M-Man เป็นระบบ ซื้อ-ขาย-ขนส่ง-ประกัน-ชาระเงิน-ออนไลน์ ครบจบบนแอปฯ เดียว ช่วยอำนวยความสะดวกแบบเบ็ดเสร็จ ภายใต้โครงการคืนคุณแผ่นดิน ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อลดผลกระทบความเสียหายของผลผลิต และช่วยแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ เพราะมีการกระจุกตัวภายในประเทศมากจนเกินความต้องการ

อย่างไรก็ตาม แม้วิกฤติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปทั่วโลก แต่ความต้องการอาหารและสินค้าเกษตรยังคงมีอัตราที่สูง จึงจำเป็นที่ต้องสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะช่วยกันกระจายผลผลิตการเกษตรและอาหารสู่ตลาดถึงมือผู้บริโภค ด้วยช่องทางการตลาด ออนไลน์ ผ่าน แอปพลิเคชั่น M-Help Me ซื้อ-ขาย-ขนส่ง-ประกัน-ชาระเงิน-ออนไลน์ ครบจบบนแอปฯ เดียว