ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ภาคความรู้(e-testing)

สำนักงานพัฒนาฝีมืแรงงานจันทบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1     ภาคความรู้ ด้วยระบบ e-testing   จำนวน 18 คน  เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเกณฑ์(ร้อยละ60)  ไปทดสอบฯ ภาคความสามารถ ต่อไป.