ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ก.แรงงาน ลุยชลบุรี เทรนนักศึกษาฝึกงาน หนุนสถานประกอบกิจการ

นายธวัช  เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นสถานประกอบกิจการผลิตและทดสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

นายธวัช  เปิดเผยหลังจากเยี่ยมชมการดำเนินงาน บริษัทแม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ว่ากระทรวงแรงงานมีนโยบายเตรียมความพร้อมด้านกำลังแรงงานรองรับเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบกิจการ SME โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการ สอบถามความต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ รับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ บริษัทดังกล่าวมีพนักงาน จำนวน 969 คน มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและมีแผนจะรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน เมื่อฝึกจบบริษัทจะพิจารณารับเข้าทำงานในบริษัทด้วย จึงมีความประสงค์ที่ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตรการฝึกอบรม รวมถึงขอรับการสนับสนุนตามสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่กฎหมายกำหนด

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ ด้านการฝึกเตรียมเข้าทำงานให้แก่บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลที่ทางราชการส่งเข้ารับการฝึก โดยเฉพาะหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาฝึกงานนั้น จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับแรงงานใหม่ เนื่องจากนักศึกษาที่ผ่านการฝึกดังกล่าวจะมีโอกาส ได้เรียนรู้และฝึกทักษะที่มีความสำคัญในการทำงานจากสถานการณ์จริงได้ซึมซับชีวิตการทำงานที่จะช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี สถานประกอบกิจการที่สนใจสามารถยื่นคำขอพร้อมแนบเอกสารประกอบ ได้แก่ 1. แบบคำขอการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 2. สำเนาหนังสือการจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ของกิจการ 3. รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม 4. สำเนาการฝึกเตรียมฯ 5. ทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการฝึก 6. หลักฐานคุณสมบัติครูผู้ฝึก 7. แผนการฝึก 8. ระเบียบการฝึก 9. หนังสือส่งตัวผู้รับการฝึกจากสถานศึกษา และ 10. แผนที่ตั้งโดยสังเขป ทั้งนี้การยื่นขอรับรองหลักสูตรจะต้องยื่นก่อนวันที่จัดฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 30 วัน ระยะเวลาการฝึกไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึกต้องผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้วยคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

“สถานประกอบกิจการที่จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานจะได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการ  ได้แก่ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นกรณีพิเศษร้อยละร้อยของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกอบรม ได้เตรียมกำลังแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือและทัศนคติในการทำงานตรงตามความต้องการ ได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากร การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม รวมถึงได้รับคำปรึกษาแนะนำจาก กพร.เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาฝีมือแรงงานอีกด้วย สถานประกอบกิจการที่สนใจสามารถติดต่อ สพร.และสนพ.ได้ทั่วประเทศ หรือกลุ่มงานส่งเสริมและรับรองสิทธิประโยชน์ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 0 2246 1937 สอบถามสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” อธิบดี กพร.กล่าว