ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สพร. 17 ระยอง จัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง โดยกลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ จัดประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๕ คน

ทั้งนี้ในการจัดประเมินฯ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) โดยกำหนดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ, ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์, สวมใส่หน้ากากอนามัย, เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และให้ผู้เข้ารับการประเมิน ฯ รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง