ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส เดินหน้าพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะผู้บริหาร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินจาก  บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ประเทศไทย ในการตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 2     และการตรวจประเมิน ISO 14001:2015 เพื่อรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชน ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 มาตั้งแต่ปี 2557 และพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่องจนได้ยกระดับระบบการบริหารงานคุณภาพเป็นมาตรฐาน ISO 9001:2015 เมื่อปี 2560 และในปี 2563นี้ บริษัทฯยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการต่างๆ ที่ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ ผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 มาตั้งแต่ปี 2560 และได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องในปี 2563 นี้   ซึ่งนับเป็นมาตรฐานสำคัญที่บริษัทฯได้ยึดมั่นในแนวทางการบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ  ตามแนวทางบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคม

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  ดังเจตนารมณ์ในนโยบาย  “Zero Waste Zero Landfill” สู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน