ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วศ.อว. ขอแนะนำแหล่งรวมข้อมูลมาตรฐานวิเคราะห์ทดสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรค COVID-19

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการป้องกันตนเองจากเชื้อโรคต่าง ๆ ขณะปฏิบัติหน้าที่ และในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นี้ อุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์บางส่วนยังมีความจำเป็นต่อประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดอย่างรวดเร็วและทั่วทุกมุมโลก ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศแรก ๆ ที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทำให้อุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ขาดแคลนเนื่องจากมีความต้องการสูง และเกิดการกักตุนสินค้าขึ้น นำมาสู่การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ การบริจาค และการผลิตขึ้นใช้เอง เพื่อให้ผู้ใช้มีความมั่นใจในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว อุปกรณ์นั้นจะต้องผ่านการวิเคราะห์ทดสอบตามที่กำหนดในมาตรฐานเฉพาะของผลิตภัณฑ์นั้น

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รวบรวมมาตรฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก โดยเข้าถึงข้อมูลได้ที่เว็ปไซต์ http://lib1.dss.go.th/covid/index.php/standards ประกอบด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้

  • หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หน้ากาก N95
  • Protective Clothing
  • Negative Pressure Facility/ AIIR
  • Powered air-purifying respirator (PAPR)
  • ถุงมือทางการแพทย์
  • เครื่องช่วยหายใจ
  • เจลแอลกอฮอล์/ น้ำยาฆ่าเชื้อ

นอกจากนี้ภายในเว็บไซต์ยังได้รวบรวมคำแนะนำ/คู่มือ สำหรับประชาชน ผู้ประกอบการ/ SMEs บุคลากรทางการแพทย์ คำแนะนำสำหรับการจัดการพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรค COVID-19 ไว้ให้เข้าถึงโดยง่ายผ่านช่องทางเดียวที่ http://lib1.dss.go.th/covid ให้ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและดาวน์โหลดอ่านเอกสารฉบับเต็มได้ทันที

ทั้งนี้สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นแหล่งรวมคลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ได้จัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายในรูปแบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) มีข้อมูลและองค์ความรู้ที่หลากหลาย ได้รับการตรวจสอบและมีแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ได้ ต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสารสนเทศเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0 2201 7250-55 หรือ 02 201 7000