ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ฝึกอบรม “การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออน์ไลน์” รองรับผู้ได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19”

ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์  เนียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ได้เป็นประธานเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ (30 ชั่วโมง)

โดยประธานได้กล่าวว่า ทางรัฐบาลมีความห่วงใยด้านแรงงานในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ "เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" อีกทั้งในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้ภาคธุรกิจต่างๆ ต้องมีการปรับตัวเช่นกัน

ได้มีผู้ประกอบการการอาชีพอิสระ แรงงานที่ถูกเลิกจ้างงาน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 22 คน ระหว่างวันที่ 16 - 20 มิถุนายน 2563 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี