ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กทม.เตรียมพร้อมระบบระบายน้ำ ดูแลต้นไม้ ป้ายโฆษณาให้แข็งแรงรองรับฤดูฝน

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนหลายจังหวัด รวมถึงกรุงเทพฯ ระวังพายุโซนร้อนว่า กทม. โดยศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม สำนักการระบายน้ำ ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและการติดตามกลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศของ กทม. ทั้งสถานีเรดาร์หนองแขมและสถานีเรดาร์หนองจอก โดยมีการตรวจกลุ่มฝนทุก 5 นาที นอกจากนี้ยังมีระบบโทรมาตรตรวจวัดปริมาณฝนในพื้นที่กรุงเทพฯ 130 แห่ง ระบบตรวจวัดระดับน้ำในคลอง 255 แห่ง และระบบตรวจวัดน้ำท่วมบนถนนสายหลักอีก 109 แห่ง ขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำของ กทม. เพื่อรองรับสถานการณ์ฝนจากพายุโซนร้อน โดยอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง และโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก หรือ pipe jacking 7 แห่ง สถานีสูบน้ำ 191 แห่ง และบ่อสูบน้ำ 306 แห่ง รวมถึงลดระดับน้ำในคลอง บ่อสูบ และแก้มลิงให้อยู่ในระดับต่ำ สำรวจและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวตามพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ตลอดจนจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่กรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติงานพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม นอกจากนี้ ศูนย์ควบคุมฯ ยังแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงสถานการณ์ฝนตกหรือจุดที่มีปัญหาน้ำท่วม ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ Website http:// dds.bangkok.go.th Facebook : http://www.facebook.com/bkk.best Twitter : http://twitter.com/bkk_best/bkk best ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม. Line ID : @bkk_best และแอปพลิเคชัน กทม. Connect หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2248 5115 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า สำนักสิ่งแวดล้อมได้เตรียมความพร้อมรับมือพายุโซนร้อน โดยสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต 50 เขต ได้ตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ใหญ่ให้อยู่ในสภาพแข็งแรง มีการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ตามหลักรุกขกรรม รวมถึงตรวจสอบวัสดุค้ำยันให้มีความมั่นคง สามารถพยุงค้ำยันต้นไม้ใหญ่ได้ และหากพบต้นไม้ใหญ่มีความสุ่มเสี่ยงโค่นล้ม จะเข้าดูแลตัดแต่งเป็นการเร่งด่วน ทั้งนี้ สำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดฝึกอบรม เพื่อยกระดับการดูแลต้นไม้ใหญ่ให้บุคลากรของ กทม. ที่ผู้รับผิดชอบดูแลต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ 50 เขต เพื่อจะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ นอกจากนี้ สำนักสิ่งแวดล้อมได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา และเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานกรณีเกิดเหตุต้นไม้หักโค่นได้ทันที

นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า สำนักการโยธา ได้ร่วมกับสำนักงานเขตดำเนินการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชก โดยแจ้งเจ้าของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้ป้ายเป็นประจำ หากป้ายถูกกฎหมาย แต่มีสภาพเก่าชำรุด อันอาจก่อให้เกิดภยันตราย ต้องมีคำสั่งให้เจ้าของป้ายดำเนินการแก้ไขหรือให้รื้อถอน รวมทั้งดำเนินคดีกับป้ายที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้น ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับป้ายทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากป้ายล้มในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ตลอดจนจัดเตรียมเครื่องมือกลไว้ เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากป้ายอีกด้วย