ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ก.แรงงาน ลุยฝึกอาชีพ ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีอาชีพ

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลุยฝึกอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป้าหมายดำเนินการในปี 2563 จำนวน 8,200 คน ฝึกฟรี มีเบี้ยเลี้ยง

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข และคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำการพัฒนาทักษะให้แก่กำลังแรงงานให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัย ซึ่งในปัจจุบันโครงสร้างกำลังแรงงานเริ่มเปลี่ยนไป ผู้สูงอายุเริ่มมากขึ้นและผู้สูงอายุยังสามารถทำงานได้ ตลอดจนมีประสบการณ์ในการทำงานสามารถนำศักยภาพนั้น ถ่ายทอดให้แก่แรงงานรุ่นใหม่ได้

อธิบดี กพร. กล่าวต่อไปว่า กพร. มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงาน และเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ลดปัญหาขาดแคลนแรงงาน จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ทั้งส่งเสริมให้สามารถทำงานในระบบการจ้างงาน และประกอบอาชีพอิสระ โดยในปี 2563 มีเป้าหมายดำเนินการ 8,200 คน แบ่งเป้าหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการ อาทิ จ.ปราจีนบุรี    มีเป้าหมายการฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่สามารถรวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์จำหน่าย สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน จำนวน 60 คน โดยได้ฝึกทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ 4 สูตร ในวันที่ 15-17 และ 22-23 มิถุนายน 2563 นี้ จำนวน 20 คน

ร.ต.ท.เริงชัย เหม่ชัยภูมิ ผู้วิทยากรผู้สอน ให้ข้อมูลว่า การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกมี 4 สูตร ได้แก่ สมุนไพรกลั่นด้วยไอน้ำไล่แมลง น้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง น้ำหมักชีวภาพปลาหรือหอยเชอรี่ และน้ำหมักชีวภาพผักหรือผลไม้ เพื่อใช้ทำเป็นปุ๋ยและยาฆ่าแมลง นอกจากนี้ ทางนางสมศักดิ์ ใจชื่น ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งอยู่ในกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ยังกล่าวว่า จะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอด ต่อไป

สำหรับผู้สูงอายุรายใดที่สนใจต้องการฝึกอาชีพ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร 0 2245 4035