ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

บูรณาการความร่วมมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณีที่ประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์น้ำที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำสำหรับแก้ปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืนว่า สำนักการระบายน้ำได้เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ในส่วนของสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำได้จัดให้มีการบำรุงรักษาประจำปี รวมถึงเตรียมพร้อมกรณีเกิดไฟฟ้าดับ โดยติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ ตลอดจนประสานการไฟฟ้านครหลวง จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดอุโมงค์ระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในพื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำนักการระบายน้ำได้ประสานการบริหารจัดการร่วมกับกรมชลประทานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดเกณฑ์การระบายน้ำ การควบคุมระดับน้ำ การสูบน้ำบริเวณประตูระบายน้ำในพื้นที่รอยต่อกรุงเทพฯ และปริมณฑล ขณะเดียวกันได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง กรมทางหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ทหาร ตำรวจ จังหวัดรอยต่อปริมณฑล เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันปัญหาน้ำท่วม ตลอดจนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในทุกพื้นที่ ทั้งนี้สามารถติดตามสถานการณ์ฝนและการปฏิบัติงานของสำนักการระบายน้ำได้ที่ Website http://dds.bangkok.go.th Facebook : http:// www.facebook.com/bkk.best Twitter : http://twitter.com/bkk_best/bkk best ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กทม. และ Line ID : @bkk_best รวมถึงสามารถแจ้งปัญหาน้ำท่วมได้ที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2248 5115 ตลอด 24 ชั่วโมง