ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เพิ่มผลิตภาพแรงงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน

ว่าที่ร้อยเอกสมศักดิ์  เนียมสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เป็นประธานเปิดฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 เพิ่มศักยภาพแรงงานให้สูงขึ้น ในหลักสูตรเครื่องมือคุณภาพ 7 ประการ (THE 7 QC TOOL) ให้แก่พนักงาน บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สาขาอุดรธานี) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 40 คน ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2563 ณ บริษัท โฮมฮับ จำกัด (สาขาอุดรธานี) อ.เมือง จ.อุดรธานี