ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม(60 ชั่วโมง) สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก

คณะกรรมการพัฒนาอาชีพทหารกองประจำการกองทัพเรือ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบรี ร่วมกันดำเนินการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ(ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ) หลักสูตรอาชีพเสริม(60 ชั่วโมง) สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาสในบ้านเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรีและกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ระหว่างวันที่ 15 - 26 มิถุนายน 2563