ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

งานพิธีแสดงความร่วมมือโครงการ Circular in Action – Drop Point by PPP Plastics

โคโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน  หรือ PPP Plastics ภายใต้การนำของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) และ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จัดงานแถลงการเปิดตัวโครงการฯ Circular in Action – Drop Point of Used Plastic   เพื่อแสดงจุดยืนร่วมกันในการขับเคลื่อนการนำพลาสติกสะอาดกลับไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกและนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำวนกลับมาใช้งานได้อีกหลายรอบ “แบบไม่รู้จบ” เพื่อไม่ให้พลาสติกเหล่านี้หลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อมและไม่ไปที่หลุมฝังกลบ เป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะพลาสติกในทะเล และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยการนำกลับมาหมุนเวียนเพื่อทำประโยชน์ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน   (Circular Economy) โดยมี นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก, ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และประธาน PPP Plastics, นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD), นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และผู้บริหารภาคเอกชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว รวมทั้ง ภายในงานแสดงความร่วมมือโครงการ Circular in Action – Drop Point by PPP Plastics ในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นประธานในพิธี และกล่าวเปิดโครงการฯ จัดงานขึ้น ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ลาน Royal Village ฝั่งประตู A เซ็นทรัล วิลเลจ (Central Village)