ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เกษตรฯ ปลื้มสมัครครั้งแรกคว้ารางวัลระดับดีการตรวจสอบภายในภาครัฐ

กรมวิชาการเกษตร ผลงานเข้าตากรมบัญชีกลางสมัครเข้ารับการประเมินเป็นปีแรกคว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณระดับดีด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ชูรางวัลตอบโจทย์วิสัยทัศน์องค์กร ซื่อสัตย์ โปร่งใส งานวิจัยมีคุณภาพ

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมวิชาการเกษตรได้สมัครเข้ารับการประเมินรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้จัดให้มีการมอบรางวัลดังกล่าวเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีการบริหารจัดการภายในด้านการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพให้ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ เพราะการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะประเมินหน่วยงานใน 5 มิติ คือ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด โดยแบ่งออกเป็น 8 ประเภทรางวัล โดยกรมวิชาการเกษตรได้สมัครเข้ารับการประเมินประกาศเกียรติคุณด้าน การตรวจสอบภายในภาครัฐเป็นปีแรก ซึ่งหน่วยงานที่จะเข้ารับการประเมินรางวัลดังกล่าวจะต้องผ่านการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยต้องมีผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานระดับดีหรือเป็นไปตามมาตรฐาน ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบได้ครบถ้วนตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ ต้องปฏิบัติงานได้ครอบคลุมงานให้ความเชื่อมั่น (การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน การตรวจสอบผลการดำเนินงานหรือผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบการบริหาร) และงานให้คำปรึกษา

“ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และตัดสินการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริการจัดการด้านการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 20 หน่วยงาน โดยกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับดี ซึ่งเป็นรางวัลที่กรมวิชาการเกษตรภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการสมัครเข้ารับการประเมินเป็นครั้งแรก และรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นการตอบโจทย์วิสัยทัศน์องค์กรที่ระบุไว้ว่า เป็นองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส งานวิจัยมีคุณภาพ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว