ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วว. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานสำคัญสนับสนุน R&D อุปกรณ์การจราจร อำนวยความปลอดภัยทางถนน ที่ผลิตจากยางพารา

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ  ให้แก่  ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  ในฐานะที่ วว.  เป็นหน่วยงานสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา อุปกรณ์ทางด้านการจราจร และอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพารา  เนื่องในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  เรื่อง  “อุปกรณ์ทางด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพารา   เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ” ระหว่าง กระทรวงคมนาคม กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   โอกาสนี้  นายวิรัช    จันทรา  รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม  และ   ดร.อาณัติ   หาทรัพย์  ผอ.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง วว. ร่วมเป็นเกียรติด้วย  เมื่อวันที่ 12  มิถุนายน   2563  ณ  ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ วว. และ กรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือและดำเนินโครงการในการพัฒนาและทดสอบอุปกรณ์ทางด้านการจราจรและความปลอดภัยทางถนน เพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง วว. มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาและประเมินสมรรถนะด้านความปลอดภัยทางถนนของอุปกรณ์ทางด้านจราจรที่ผลิตจากยางพารา เช่น แผ่นยางพาราครอบกำแพงคอนกรีต หรือ Rubber Fender Barrier เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางถนนและส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากขึ้น