ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

โรงพยาบาลตากสิน ขออภัยในความไม่สะดวก มีความจำเป็นต้องย้ายหน่วยงานและคลินิกต่างๆ ไปเปิดให้บริการที่ห้องตรวจชั่วคราว

โรงพยาบาลตากสิน ขออภัยในความไม่สะดวก มีความจำเป็นต้องย้ายหน่วยงานและคลินิกต่างๆ ไปเปิดให้บริการที่ห้องตรวจชั่วคราว ณ อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   (อาคาร 17 ชั้น)

พญ.สิรินาถ เวทยะเวทิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน เรียนแจ้งผู้มารับบริการโรงพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลตากสินจะดำเนินการ การก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 23 ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคารผู้ป่วยแห่งใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องย้ายหน่วยงานและคลินิกต่างๆ ไปเปิดให้บริการที่ห้องตรวจชั่วคราว ณ อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   (อาคาร 17 ชั้น)

ระยะเวลาดำเนินการย้าย ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 137 - 0123 ต่อ 1169

หน่วยงาน - จุดเปิดบริการใหม่

ห้องตรวจผู้ป่วยนอกทันตกรรม ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ห้องตรวจผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

คลินิกจิตเวช ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

หน่วยสมรรถภาพปอด ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

หน่อยส่องกล้องทางเดินอาหารและตับ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

หน่วยไตเทียม ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ห้องจ่ายยา/ศูนย์ข้อมูลการใช้ยาฯ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ห้องการเงิน ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ห้องเจาะเลือด ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

หน่วยคัดกรองผู้ป่วย ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เวชระเบียนผู้ป่วยนอก ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ห้องตรวจผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ห้องตรวจผู้ป่วยนอกสูติ - นรีเวช ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ห้องตรวจผู้ป่วยนอกทั่วไป (GP) ชนั้ 2 อาคารสมเด็จพระเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

งานสังคมสงเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

อนามัยชุมชน ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช