ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019

ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน นายกำจัด  ใจงาม ผู้อำนวยการสำนักงาน กล่าวเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ระยะเวลาฝึก 3 วัน (18 ชั่วโมง ) เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยมีผู้เข้าอบรมในสาขาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 20 คน มีเมนูอาหารอาทิเช่น  การทำชา/กาแฟ/ โอเลี้ยง ประเภทอิตาเลียนโซดา น้ำผลไม้ปั่น ก๋วยเตี๋ยวหลอด ปอเปี๊ยะทูน่า ทะเลทอด  กุ้งกระเบื้อง แหนมเนือง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายแรงงานในสถานประกอบกิจการ  แรงงานนอกระบบและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับเงินค่าอาหารแบบเหมาจ่ายในอัตราวันละ 150 บาทต่อคนต่อวัน

ด้วยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทราบถึงผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นกับประชาชน พนักงานในสถานประกอบกิจการและผู้ประกอบกิจการจึงมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดฝึกอบรมทันทีหลังจากที่สถานการณ์ COVID-19 ผ่อนคลาย เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ผู้รับผลกระทบ พร้อมทั้งกำหนดให้จ่ายเงิน  แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวันละ 150 บาทต่อคนต่อวัน โดยจากการประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนสมัครเข้ารับการฝึกอบรมทางออนไลน์ มีผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ แล้วกว่า 400 คน ซึ่งจะได้รับ  การติดต่อจากเจ้าหน้าให้เข้ารับการฝึกอบรมต่อไป ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด