ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เกษตรกรที่ต้องการสละสิทธิเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยื่นคำร้องขอคืนสิทธิตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. 63

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกแนวทางปฏิบัติการขอคืนสิทธิ (สละสิทธิ) การช่วยเหลือที่ได้รับ หรือการคืนเงินช่วยเหลือจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเกษตรกรสามารถยื่นแบบคำร้องขอคืนสิทธิ (สละสิทธิ) ด้วยตนเอง หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนมายื่นแบบคำร้องต่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้ง 7 หน่วยงาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด และส่วนกลาง ได้แก่

 • สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 มีนบุรี / สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 ลาดกระบัง / สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3 ตลิ่งชัน / สำนักงานเกษตรพื้นที่ 4 ทวีวัฒนา
 • สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง / สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง
 • กรมหม่อนไหม และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกศูนย์ ทั้ง 21 แห่ง
 • การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด และสาขาทุกแห่ง และสำนักงานกลาง
 • สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ / พื้นที่สาขาที่ออกใบอนุญาต
 • สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่ประจำโรงงานน้ำตาล 57 แห่ง
 • สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัด
 • ส่วนกลางที่ทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่
  • กรมส่งเสริมการเกษตร
  • กรมปศุสัตว์
  • กรมประมง
  • กรมหม่อนไหม
  • การยางแห่งประเทศไทย
  • สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
            

ทั้งนี้ การยื่นคำร้องขอคืนสิทธิ ผู้มีสิทธิสามารถยื่นคำร้องขอคืนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.moac.go.th และหลังจากที่เกษตรกรยื่นคำร้องขอคืนสิทธิ (สละสิทธิ) การช่วยเหลือแล้ว หน่วยงานรับคำร้องจะบันทึกคำร้องตามแบบฟอร์มเข้าระบบ และให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการรวบรวมส่งรายชื่อเกษตรกรผู้ยื่นขอคืนสิทธิทั้งหมดให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการเรียกคืนเงินต่อไป