ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ศบค. เห็นชอบมาตรการป้องกันโรคฯ กองถ่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ ๔ ตามที่วธ.เสนอ

ศบค. เห็นชอบมาตรการป้องกันโรคฯ กองถ่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ ๔ ตามที่วธ.เสนอ กองถ่ายรวมไม่เกิน ๑๕๐ คน ผู้ชมในห้องอัดรายการไม่เกิน ๕๐ คน เน้นรักษาความสะอาด-เว้นระยะห่าง-ปฏิบัติตามชีวิตแบบวิถีใหม่

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนปรนกองถ่ายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ ๒ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดเป็นการทั่วไปและข้อปฏิบัติ ข้อ ๓ (๑) จ. การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ซึ่งเมื่อรวมคณะทำงานหน้าฉากและทุกแผนกแล้วต้องมีจำนวนไม่เกินห้าสิบคน และต้องไม่มีผู้ชมเข้าร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๓ นั้น

นายอิทธิพล กล่าวว่า ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ และมีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเป็นศูนย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พ.ค. – วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๓ ดังนั้น ที่ประชุมศบค. จึงมีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายระยะที่ ๔ และยกเลิกเคอร์ฟิวการออกนอกเคหสถานในเวลา ๒๓.๐๐ – ๐๓.๐๐ น. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป แต่ยังคงงดการเดินทางเข้าราชอาณาจักร ทั้งทางบก น้ำ และอากาศ นอกจากนี้ ที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มกิจการ การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ ๔ และเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ให้กับผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการในการดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ หรือ New Normal ตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

นายอิทธิพล กล่าวว่า สำหรับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ ๔ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มกิจการ การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ได้แก่ กองถ่ายภาพยนตร์ทุกแผนกรวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕๐ คน ในกรณีรายการโทรทัศน์ที่มีผู้ชมกำหนดจำนวนผู้ชมในห้องอัดรายการไม่เกิน ๕๐ คน นอกจากนี้ สามารถถ่ายทำฉากช่วงเวลากลางคืนได้ เนื่องจากปัจจุบัน ศบค. ได้ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวแล้ว อย่างไรก็ตาม มาตรการฯ ผ่อนคลายดังกล่าวยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสำหรับพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยเจ้าของ/ผู้ควบคุมกองถ่ายต้องจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค รอบบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน และสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ จัดให้มีจุดคัดกรองอาการป่วย ไข้ ไอ จาม หรือเป็นหวัด

นอกจากนี้ ต้องเว้นระยะห่างระหว่างกัน ๑ – ๒ เมตร ในบริเวณทุกจุดที่มีที่นั่ง เช่น หน้ามอนิเตอร์ ห้องพักนักแสดงและทีมงาน แบ่งสัดส่วนพื้นที่การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย ที่ชัดเจนและหลีกเลี่ยงการพบปะหรือรวมกลุ่มกัน กำหนดให้ทุกคนในกองถ่ายสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการทำงาน และจัดจุดรับประทานอาหาร เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระลอกสอง (Second Wave) และขอให้ผู้ประกอบการทุกคนช่วยกันปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อโรคอย่างเคร่งครัด และขอให้สมาคมผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ โทรทัศน์ และโฆษณา ช่วยกันดูแลผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดอีกทางหนึ่งด้วย