ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กำชับผู้รับเหมาแก้ไขและป้องกันวัสดุก่อสร้างตกหล่น

นางมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน กทม. กล่าวกรณีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทำวัสดุก่อสร้างและน้ำปูนตกหล่นลงมาใส่ลานจอดรถด้านล่างบริเวณหน้าอาคาร 1 สร้างความเสียหายให้กับรถที่จอดในบริเวณดังกล่าว อีกทั้งก่อนหน้านี้ได้ทำแท่งเหล็กหนัก 1 กิโลกรัม ตกลงมาในห้องผู้บังคับการกองสารนิเทศ และทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บว่า สำนักงานเขตปทุมวัน ได้จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาคารและรักษาที่สาธารณะ ฝ่ายโยธา เข้าตรวจสอบพบสาเหตุที่วัสดุก่อสร้างตกลงมาในห้องผู้บังคับการกองสารนิเทศ เกิดจากอุปกรณ์ทาวเวอร์เครนหลุดร่วง ซึ่งทางผู้รับเหมาได้จัดวิศวกรเข้าตรวจสอบ พร้อมซ่อมอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว รวมถึงได้เยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นเงิน 10,000 บาท ส่วนกรณีน้ำปูนตกหล่นลงมาบริเวณลานจอดรถของกองสารนิเทศ เกิดจากน้ำปูนปลิวหล่นระหว่างเทปูนผนังลิฟต์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างผู้รับเหมาดำเนินการจัดซื้อวัสดุผ้าคลุมรถไว้สำหรับผู้มา จอดรถบริเวณลานจอดรถของกองสารนิเทศ คาดจะแล้วเสร็จในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ได้ประสานขอความร่วมมือผู้รับเหมาให้เพิ่มความระมัดระวัง รวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์ให้ละเอียดก่อนใช้ปฏิบัติงานทุกครั้ง

ด้าน นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวว่า สำนักการโยธาได้จัดประชุมและตรวจสอบอาคารที่เกิดเหตุดังกล่าว ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เจ้าหน้าที่เขตปทุมวัน และบริษัทเอกชนผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรม เพื่อกำชับให้บริษัทผู้รับเหมาจัดให้มีสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นที่อาจเป็นภยันตราย ต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทผู้รับเหมาดังกล่าวได้แก้ไขโดยจัดให้มีสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นและดำเนินการเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุข้างต้นแล้ว ขณะเดียวกันสำนักการโยธาได้เพิ่มความเข้มงวดในการติดตามตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งกำชับมาตรการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ตลอดจนกำชับให้บริษัทผู้รับเหมาฯ จัดทำรายงานก่อสร้าง ส่งให้สำนักการโยธาตรวจสอบเป็นประจำทุกสัปดาห์ รวมทั้งให้สำนักการโยธาร่วมตรวจสอบการก่อสร้างเป็นประจำทุก 15 วัน เพื่อติดตามตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยของโครงการดังกล่าวต่อไป