ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว : รับมอบเมล็ดพันธุ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นสักขีพยานรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน จากดร.ยงค์ยุทธ ปานสูง กรรมการบริหารบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด และผู้แทนจากสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดอุทัยธานี พิจิตรและบุรีรัมย์ จำนวน 5 แห่ง เป็นผู้รับมอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวกรมฯได้ประสานทางบริษัทเพื่อร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวาน (Sweet Corn) สร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เบื้องต้นได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน 350 กิโลกรัม สำหรับนำไปแจกจ่ายให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน 32 จังหวัด ที่มีความต้องการปลูกข้าวโพดหวานเพื่อสร้างรายได้ระยะสั้น  ซึ่งข้าวโพดหวานเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย มีระยะเวลา 73 วัน จึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ คาดว่าจะให้ผลผลิตประมาณ 2 – 3 ตัน/ไร่ และเกษตรกรจะมีกำไรหลังหักต้นทุนแล้วไร่ละ 9,100 บาท โดยทางบริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดหวาน การหาช่องทางตลาดและสนับสนุนให้สหกรณ์สร้างเครือข่ายธุรกิจกับภาคเอกชนรายอื่น ๆ ด้วย