ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สนพ.สระบุรี เดินหน้าส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบผู้อาชีพ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานมาตรฐานผู้ประกอบผู้อาชีพ ของบริษัท โสสุโก้ จำกัด สาขา พนักงานแก้ไขปัญหาคุณภาพงานเผากระเบื้อง ระดับ 1 ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม บริษัท โสสุโก้ จำกัด

ประโยชน์ของการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ซึ่งเมื่อจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพแล้ว สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงานของบุคคล เป็นเครื่องมือในคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานในสาขาอาชีพนั้นได้ สถานประกอบการจะได้รับ ผู้เข้าทำงานที่มีฝีมือตามมาตรฐานตรงตามความต้องการ ใช้เป็นเครื่องมือในการวัดเพื่อปรับระดับหรือเลื่อนขั้นของบุคลากร เพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน จัดหาหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานได้ง่ายขึ้น สถานประกอบการได้รับความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน สามารถช่วยลดปัญหาหรือลดความเสียหายในกระบวนการผลิต พนักงานมีทัศนคติที่ดีขึ้นในการทำงาน ช่วยการประหยัดและได้รับผลผลิตเพิ่ม สถานประกอบการได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและแข่งขันได้