ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ภาพข่าว: SCN สนันสนุนคอมพิวเตอร์แก่ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

ตามนโยบายของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ที่ต้องการสร้างสรรค์โครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและตอบแทนสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม จึงได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จัดทำโครงการสนับสนุนคอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานนโยบายและแผน ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการกำหนดยุทธศาสตร์แผนงาน ด้านมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ด้านการจราจร รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เข้ามาติดต่อทางราชการ เมื่อเร็วๆ นี้