ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

คูปองจากใจล้านใบ ซีพีเอฟ …ช่วยลดภาระค่าครองชีพ ถึงมือ อสม.แล้ว

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับคำชื่นชมว่าเป็นกำลังสำคัญ และเป็นด่านหน้าในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 หรือ  โควิด19  ในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ        

ขณะเดียวกัน การทำงานของอสม. ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ  โดยเฉพาะภาคเอกชนที่สนับสนุนให้อสม.ทำงานได้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น   ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการลงพื้นที่เพื่อคัดกรองคนในชุมชน  เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์  แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย   รวมทั้ง  อาหาร ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำดื่มที่ส่งมอบเพื่อเป็นกำลังใจ  สนับสนุนการทำงานของอสม. และยังช่วยลดค่าครองชีพให้อสม.ได้อีกทางหนึ่ง  

วันนี้  …  อสม.กว่าล้านคนทั่วประเทศ ได้รับคูปองส่วนลดจากใจผ่านทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.)  ภายใต้โครงการ “คูปองส่วนลดจากใจให้ อสม. #ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้”  ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และ ภาคเอกชน คือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ  เป็นการขยายการดูแลสังคมเพิ่มเติมไปถึงหน้าด่านที่ทำหน้าที่ป้องกันโควิดระดับชุมชน  มีเป้าหมายเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.   ส่งมอบคูปองให้แล้วมากกว่า  1 ล้านใบ  สามารถนำคูปองส่วนลดไปซื้อสินค้าที่ร้านซีพี เฟรชมาร์ททั่วประเทศได้ในราคาพิเศษ

นางศศินันท์ เลิศเวคินจิรากุล  อายุ 50 ปี ประธานอสม. หมู่ 8 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  เป็นอสม.มานานกว่า 10 ปี ดูแลอสม.ในพื้นที่ 19 คน และอสม.แต่ละคนมีหน้าที่ดูแลประชาชน 20 ครัวเรือน กล่าวว่า  ปกติอสม.มีหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อวัดความดัน ตรวจเบาหวาน ดูแลความเจ็บป่วยของประชาชนในหมู่บ้าน  ประมาณเดือนละ 2 ครั้ง แต่ในช่วงโควิดต้องลงพื้นที่ทุกวันเพื่อตรวจวัดไข้และสอบถามอาการทุกบ้าน โดยเฉพาะประชาชนที่กลับภูมิลำเนาซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดอื่น  อสม.ต้องคอยติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานหนักขึ้น แต่เราก็ภูมิใจ และก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนการทำงานของอสม.มาโดยตลอด เช่น มอบอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์ มอบข้าวสารเพื่อแจกให้ประชาชนที่เดือดร้อน และคูปองส่วนลดเพื่อซื้อสินค้า  ที่ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้ เพราะปกติเราก็ซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว  ซึ่งคูปองนี้สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าได้ด้วย

นางณัฐนันท์ เล็กประเสริฐ อายุ 55 ปี ทำงานอสม.มานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันเป็นประธาน อสม. รพ.สต.บ้านคอกม้า  ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร รับผิดชอบดูแล อสม. 3 หมู่บ้าน  รวม  70 คน ดูแลชาวบ้าน 810 ครัวเรือน เล่าว่า  ในสถานการณ์ปกติ  อสม. ก็ทำงานหนักอยู่แล้ว ดูแลสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ซึ่งอสม.ต้องเข้าถึงทุกครัวเรือน ยิ่งในช่วงการระบาดของโควิด อสม. ต้องทำงานหนักขึ้น  ต้องลงพื้นที่ตรวจคัดกรองคนในชุมชน  อย่างไรก็ตาม ต้องขอบคุณบริษัทเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนการทำงานของอสม. อย่างต่อเนื่อง  ล่าสุด อสม.ได้รับคูปองส่วนลดจากโครงการ“คูปองส่วนลดจากใจให้ อสม. #ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้ ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอาหารได้หลายอย่าง  

นางผอบ อยู่เจริญ อายุ  67 ปี ในฐานะประธาน อสม. อำเภอบ้านหมอ  จ.สระบุรี   ทำงานอสม.มา 37รับผิดชอบดูแลอสม. 5 อำเภอ ในพื้นที่ จ.สระบุรี   กล่าวว่า อสม.เป็นจิตอาสาที่ทำงานเพื่อชุมชน  เราทำงานกันเป็นทีม และทำกันมานานแล้ว เพราะใจรัก  โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดต้องทำงานหนักขึ้น ในการตรวจคัดครองคนในชุมชน ถึงจะทำงานหนักขึ้นและมีความเสี่ยง  แต่ก็ภูมิใจที่มีส่วนช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในชุมชน และต้องขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ  บริษัทเอกชนที่เห็นความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของ อสม. ทำให้พวกเรามีกำลังใจในการทำงานกันต่อไป    

โครงการ “คูปองส่วนลดจากใจให้ อสม. #ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้”  เป็นโครงการที่สี่แล้ว ที่สธ.และซีพีเอฟ ดำเนินโครงการเพื่อส่งกำลังใจตอบแทนความมุ่งมั่นของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่อยู่หน้างาน  อาทิ  “โครงการซีพีเอฟส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19” ส่งอาหารให้แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐเกือบ  200 แห่ง   โครงการส่งอาหารจากใจ ฯ ให้กลุ่มเฝ้าระวังที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 20,000 คน  และโครงการส่งอาหารจากใจ  ให้ครอบครัวแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐที่มีผู้ป่วยโควิด  20,000 ครอบครัว

บนความมุ่งมั่นและความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. ที่เรามักได้ยินเสียงสะท้อนจากอสม. อยู่เสมอว่า อสม. ทำงานด้วยจิตอาสาและใจรัก อยากช่วยเหลือชุมชนและสังคม  ไม่หวังผลตอบแทน  

โครงการ “คูปองส่วนลดจากใจให้ อสม. # ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้ ” ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ซีพีเอฟ   ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน และยึดปรัชญา 3 ประโยชน์ในการดำเนินงาน คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท  ส่งมอบโครงการดังกล่าวด้วยใจ ให้อสม.  แทนความขอบคุณและเป็นกำลังใจในการทำงานที่ทุ่มเทของอสม.ทั่วประเทศ