ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รัฐมนตรีเกษตรฯ เตรียมเจรจา 4 ธนาคารของรัฐ มุ่งแก้ไขปัญหาหนี้สิน หวังลดภาระค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการหารือการเจรจากำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิก กฟก. ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้มีการหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง ประกอบด้วย 1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 3) ธนาคารออมสิน และ 4) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ซึ่งสำนักงานกองทุกฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ได้ส่งจำนวนลูกหนี้ให้เจ้าหนี้ซึ่งเป็นธนาคารทั้ง 4 แห่งตรวจสอบแล้ว พบว่า มีลูกหนี้ที่เป็น NPL จำนวน 44,923 ราย แบ่งเป็น 1) ธ.ก.ส. 42,234 ราย 2) ธอส. 2,008 ราย 3) ธนาคารออมสิน 593 ราย และ 4) ธพว. 88 ราย

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ กฟก. นำแนวทางการเจรจาของแต่ละหน่วยงานจัดทำเป็นข้อสรุป พร้อมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มานำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการเจรจาร่วมกับธนาคารทั้ง 4 แห่ง