ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ทีโอที มอบตู้โทรศัพท์สาธารณะดัดแปลงสำหรับตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ให้โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดย นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงมหาดไทย และนายกมลชัย นามวงศ์

ผู้จัดการฝ่ายและบริการลูกค้าภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนล่าง ที่ 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นายชูเกียรติ ประสานวงศ์  โทรศัพท์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมส่งมอบตู้โทรศัพท์สาธารณะที่นำมาดัดแปลงสำหรับใช้เป็นตู้คัดกรองตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 10 ตู้ ให้กับ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ

จังหวัดสุรินทร์ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสุรินทร์  โรงพยาบาลประสาท โรงพยาบาลสังขะ โรงพยาบาลศรีณรงค์ และโรงพยาบาลบัวเชด  ซึ่งโครงการนำตู้โทรศัพท์สาธารณะ ซึ่งหมดความจำเป็นใช้งานแล้วมาปรับปรุงดัดแปลงเป็นตู้สำหรับจุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการดำเนินกิจกรรมที่เน้นการช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งที่ ทีโอที ใช้ในการดำเนินธุรกิจและสามารถนำมาปรับปรุงดัดแปลงให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคม (CSR after process)