ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดตัว “TSU ตู้ปันสุข” สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน อิ่มใจผู้ให้สุขใจผู้รับ

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดตัวกิจกรรม "TSU ตู้ปันสุข" สร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเพื่อส่งมอบอาหารและเครื่องบริโภคแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของประเทศไทยในภาพรวม โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การชะลอตัวของเศรษฐกิจในภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และการดำรงชีวิตของประชาชนทุกระดับ  โดยเฉพาะสภาวะการตกงานที่เริ่มขยายตัวมากขึ้น และเพื่อร่วมให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับประชาชน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สำหรับการแบ่งปัน สุขใจผู้ให้อิ่มใจผู้รับ มหาวิทยาลัยทักษิณจึงได้เริ่มกิจกรรม “TSU ตู้ปันสุข”  เพื่อเป็นสื่อกลางส่งมอบอาหารแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนผ่านตู้ปันสูข และได้เปิดประเดิมตู้ปันสุขตู้แรก ณ บริเวณลานหน้าป้ายมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของเข้าตู้ และมีผู้ร่วมแบ่งปัน อาหารแห้ง ปลากระป๋อง ไข่ไก่ นมข้น มาม่า ข้าวสาร อาหารกระป๋อง ฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการริเริ่มจากกลุ่มคนกลุ่มเล็ก ๆ ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มองเห็นความเดือดร้อนของประชาชนและต้องการแบ่งปันสิ่งที่พอจะแบ่งปันได้ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองและการเลิกจ้างงาน ที่ส่งผลทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยได้มีการระดมทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ ตู้กับข้าว และสิ่งของบริโภคจากการ เสียสละของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ และเครือข่าย  

ขอขอบคุณ …..
** บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนซื้อตู้ และอาหารใส่ตู้
** ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังการจัดกิจกรรมทุก ๆ คน
** ผู้ใหญ่ใจดีที่ช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมดำเนินได้อย่างราบรื่น ดร.กิตติธัช คงชะวัน ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตสงขลา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรไทย ศิริสาธิตกิจ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์, ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ สงขลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี กระโหมวงศ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ , นายมัฆวัฒน์ วิไลลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา, ผศ.ดร.อุษา อ้นทอง
** นายจักรธร สุริแสง สนับสนุนตู้ปันสุข 1 ตู้ พร้อมไข่ไก่ 10 แผง
** นายกเทศมนตรีนครสงขลา ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี และผู้ร่วมแบ่งปันความสุขทุก ๆ ท่าน

กิจกรรม TSU ตู้ปันสุข  เป็นกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้ผู้แบ่งปัน สามารถนำอาหารแห้ง ปลากระป๋อง ไข่ไก่ นมข้น มาม่า ข้าวสาร ฯลฯ มาหย่อนในตู้ TSU ตู้ปันสุข ได้ตลอดเวลา  ณ จุดที่ให้บริการ  และผู้แบ่งรับความสุข สามารถมาหยิบ รับ อาหาร ของใช้ สิ่งจำเป็น ที่อยู่ในตู้ TSU ตู้ปันสุข ตามพอประมาณ ได้ตลอดเวลาที่มีอาหาร หรือสิ่งของ

ตู้ปันสุขนี้มีเครือข่ายร่วมกับนายกเทศมนตรีนครสงขลา ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี เพื่อร่วมส่งมอบความสุขให้พี่น้องประชาชนรับได้และส่งมอบ  4 จุด
จุดที่ 1  หน้าป้ายชื่อมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุดที่ 2 หน้าตึกสงครามโลก ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ ถนนนครนอก อำเภอเมืองสงขลา
จุดที่ 3 หน้าร้านซักรีด ตรงข้ามคิงฟิชเชอร์ ถนนราษฎร์อุทิศ อำเภอเมืองสงขลา
จุดที่ 4  บริเวณหน้าร้าน 7-11 ทางเข้าสวนสัตว์สงขลา อำเภอเมืองสงขลา
ทั้งนี้ อาจจะมีตู้อื่นๆ เกิดขึ้นตามมาในระยะต่อไป