ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

สร้างความเข้าใจผู้ค้าตลาดบางแค – ลดผลกระทบจัดระเบียบทางเท้า

นางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้อำนวยการเขตบางแค กทม.กล่าวตามที่ตัวแทนเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ยื่นหนังสือขอให้ กทม. ชะลอคำสั่งให้ผู้ค้ารื้อย้ายออกจากพื้นที่ทุกจุดออกไปก่อน โดยเฉพาะบริเวณตลาดบางแคว่า ที่ผ่านมาสำนักงานเขตบางแคได้มีประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันบริเวณหน้าตลาดบางแค และได้ดำเนินการเยียวยาผู้ค้าตลาดบางแค ด้วยการสร้างตลาดบางแคภิรมย์ ซึ่งมีแผงค้า 544 แผง เพื่อรองรับผู้ค้าที่ถูกยกเลิกจุดผ่อนผันดังกล่าวให้มาทำการค้าที่ตลาดบางแคภิรมย์แทน และในระหว่างที่ผู้ค้ายังทำการค้าอยู่ที่ตลาดบางแค สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่ตรวจสอบโดยห้ามทำการค้าในวันจันทร์ จัดพื้นที่ขายแยกเป็นประเภทสินค้า เว้นทางเดินให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก รวมถึงให้ผู้ค้ารักษาความสะอาดตลอดเวลาที่ทำการค้า และหลังจากทำการค้า จะต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ตลอดจนห้ามผู้ค้านำรถมาจอดรับ-ส่งสินค้าบริเวณผิวจราจร หากพบผู้ฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมาย

นอกจากนี้สำนักงานเขตฯ ยังได้เชิญผู้ค้าตลาดบางแคและเจ้าของอาคารมาประชุม เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามประกาศของ กทม. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ โดยผู้ค้าและเจ้าของอาคารได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่ กทม.กำหนดแล้ว ส่วนการเยียวยาผู้ค้าในระหว่างที่ตลาดบางแคภิรมย์ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ สำนักงานเขตฯ ยังคงให้ผู้ค้าหน้าตลาดบางแค สามารถทำการค้าได้ แต่เมื่อตลาดบางแคภิรมย์สร้างเสร็จ ผู้ค้าทุกรายจะต้องย้ายออกจากจุดที่ทำการค้าหน้าตลาดบางแคทั้งหมด