ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

รมว.วธ. สั่งคุมเข้มร้านเกม คาราโอเกะ ป้องกันติดเชื้อโควิด

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปทุกทวีปทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยนั้น รัฐบาลได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานกำหนดมาตรการต่างๆ โดยให้มีการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเข้มข้น และขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น รวมทั้งลดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม                 โดยของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และหน่วยงานในสังกัด วธ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้กำชับให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำและมาตรการที่รัฐบาลประกาศอย่างเคร่งครัด และให้รายงานผลการปฏิบัติในการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคให้ผู้บริหาร วธ. รับทราบอย่างต่อเนื่อง    

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า นอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ซึ่งดูแลร้านเกม ร้านคาราโอเกะ ร้านวีดิทัศน์ ให้ประสานผู้ประกอบการเพื่อวางมาตรการและตรวจเข้มในการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้ผู้ประกอบการดูแลความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ในการให้บริการต่างๆ รวมจัดจุดล้างมือและมีการจัดวางแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือในทุกจุดด้วย อย่างไรก็ตามในส่วนของภูมิภาค มอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสั่งการให้วัฒนธรรมจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจและให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านเกม ร้านคาราโอเกะ และร้านวีดิทัศน์ ในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วย