ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กสร. เสริมสร้างความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุ เน้นถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และการพัสดุทั่วประเทศ เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด    

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รุ่นที่ 2 วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ว่าปัจจุบันกระทรวงการคลังได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ด้านการเงินการคลังให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Nation e-Payment Plan) โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐให้การบริการด้านการเงินการคลังได้ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส คุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น กสร.จึงต้องพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลกรที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และการพัสดุ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว    

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สำหรับการอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการพัสดุของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง

“กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มุ่งหวังว่าผู้ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และการพัสดุได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและประชาชนต่อไป” นายอภิญญากล่าว