ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ หารือนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เชื่อมโยงข้อมูลเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมในศาลเยาวชน

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ให้การต้อนรับ นายธันว์ บุณยะตุลานนท์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8  ศูนย์ราชการฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563   เพื่อหารือการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้บันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อคุ้มครองสิทธิ และเสริมสร้างสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัวในการกระบวนการยุติธรรม โดยร่วมหารือเกี่ยวกับมาตรการเชิงรุกเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนฯ และเห็นควรให้จัดทำโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ติดตามและประเมินผลเด็กและเยาวชนมิให้กระทำผิดซ้ำ  โดยเชื่อมโยงข้อมูลเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศทั้งสิ้น 84 ศาล และขณะนี้ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ในการให้คำปรึกษาและการจัดทำระบบสารสนเทศดังกล่าว