ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และร่วมจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง โดยมีวิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมให้ความรู้ คำแนะนำ การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองอย่างถูกต้อง รวมถึงให้การอบรมเรื่องการตัดเย็บหน้ากากอนามัยใช้เอง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และสร้างความตระหนักในการดูแลเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีผู้แทนจากสถานประกอบการ สถานศึกษา สถานบริการราชการ ร้านอาหาร และชุมชนในพื้นที่ตำบลแม่รำพึง เข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง