ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรค COVID-19

นางสาวทักษภร เสรีชาติ หัวหน้าฝ่ายแผนและประเมินผล ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรค COVID-19 เช่น การล้างมือบ่อยๆกินร้อน ช้อนกลาง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนและแจกหน้ากากอนามัยให้แก่เจ้าหน้าที่ให้แก่ แม่บ้าน คนสวน ยาม และแนะนำวิธีใช้และได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเสริมสร้างค่านิยมและจิตสำนึกด้านการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน